Naslovnica Sumero aktivnosti Vidljivi pomaci i nove incijative rezultat saradnje između resornih ministarstava, civilnog društva...

Vidljivi pomaci i nove incijative rezultat saradnje između resornih ministarstava, civilnog društva i međunarodnih partnera u procesima deinstitucionalizacije, socijalne i pravne zaštite građana

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo održan sastanak partnera u procesima deinstitucionalizacije, socijalne i pravne zaštite građana.

Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, i Mario Nenadić, ministar pravde i uprave KS, ugostili su u četvrtak, 29 marta 2018. godine predstavnika Instituta za razvojni uticaj (I4DI) sa sjedištem u Washingtonu, Nurkić Emira i direktora organizacije Sumero, Haverić Harisa.

Predstavljeni su dosad postignuti rezultati na razvoju socijalne usluge „Stanovanje u zajednici uz podršku“ koju Sumero implementira od jula 2017. godine, kada su resorno ministarstvo za socijalnu politiku, Kantonalni centar za socijalni rad i Sumero potpisali Sporazum o saradnji na provedbi Programa prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije. Provedba ovog programa ima za cilj pokretanje aktivnosti kada je u pitanju zbrinjavanje osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, na način kako je to definisano Politikom u oblasti invalidnosti BiH, Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021. i Zaključcima Vlade Federacije BiH od 04.12.2012. godine, a u cilju poboljšanja kvaliteta života i zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom, na temelju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Zahvaljući podršci Instituta za razvojni uticaj iz Washingtona, Fonda otvoreno Društvo, USAID-a, Češke razvojne agencije i drugih aktera, značajni resursi su stavljeni u funkciju procesa deinstitucionalizacije i razvoja usluge „Stanovanje u zajednici uz podršku“, te drugih usluga i programa usmjerenih na osnaživanje, rehabilitaciju i adekvatnu podršku osobama s invaliditetom u zajednici.

Ministrici Dautbegović i ministru Nenadić na današnjem sastanku predstavljena je nova Inicijativa “Zajednički Izazovi – Zajednička Rješenja”, usmjerena na zajednički razvoj procesa i inovativni pristup. Razvojni institut iz Washingtona, kao jedan od nositelja inovativnih rješenja na globalnom nivou, predložio je razmatranje mogućnosti korištenja modela blok-lanac (blockchain) tehnologije u domenu socijalne i pravne zaštite građana kroz projekte i saradnju međunarodnog i regionalnog karaktera.

Ministrica Dautbegović istakla je da su dosad postignuti odlični rezultati u procesu deinstitucionaizacije u KS, uz uključenost svih aktera u sistemu socijalne zaštite. Navela je da i nova inicijativa predstavlja primjer dobre prakse zajedničkog djelovanja na rješavanju zajedničkih izazova.

Ministar Nenadić naglasio je da Ministarstvo pravde i uprave KS želi učestovati u projektima koji su zasnovani na inovativnom pristupu u kreiranju primjenjivih rješenja za izazove u domenu socijalne i pravne zaštite građana.

„Razvoj procesa deinstitucionalizacije i saradnja za ministarstvima za socijalnu politiku i ministarstvom pravde je osnaženo kroz niz afirmativnih aktivnosti gdje lokalna zajednica i osobe s intelektualnim teškoćama dobijaju vidljive benefite. Danas smo se sastali da predstavimo postignute rezultate. Proces deinstitucionalizacije je globalna tema, ali je postala značajna kao strateško opredjeljenje ova dva ministarstva, gdje se poštuju ljudska prava i međunarodni dokumenti“, istakao je tokom sastanka direktor organizacije Sumero, Haris Haverić.