Osnaživanje i rehabilitacija

Projekat “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”

PERSON

Projekat PERSON – Partnerstvo za osiguranje Reforme podrške sistema poslovne sposobnosti

Lokalna zajednica

Stanivanje u lokalnoj zajednici uz podršku

Deinstitucionalizacija

Projekat Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim poteškoćama

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva, koja predano radi na unapređivanju ljudskih prava i zaštiti interesa osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih porodica. Razmjenom i usvajanjem znanja i novih standarda usluga u Evropi i svijetu, SUMERO potiče najbolje prakse za poboljšanje života i socijalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih porodica u Bosni i Hercegovini.

Članice Saveza SUMERO su lokalne organizacije za podršku osobama s intelektualnim teškoćama na području Federacije BiH i Brčko distrikta. Partnerske organizacije su i lokalne organizacije iz RS-a s kojima se također implementiraju projekti. SUMERO danas broji i do 30 članica.

PODRUČJA DJELOVANJA SAVEZA – CILJEVI I DJELATNOSTI

 Okupljanje organizacija civilnog društva odnosno udruženja i ustanova socijalne zaštite koje se bave pitanjima osoba s intelektualnim teškoćama;

 Poboljšanje uvijeta života osoba s intelektualnim teškoćama;

 Promocija i rad na ostvarivanju prava iz UN Konvencije o pravima osoba s

invaliditetom;

 Otklanjanje barijera za socijalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama;

 Povećanje svijesti za ukidanjem svih oblika diskriminacije prema osobama s invaliditetom i podsticanje donošenja antidiskriminacionih mjera i akcija u lokalnim zajednicama;

 Podsticanje kvalitetne transformacije tradicionalnog sistema institucionalne zaštite ka sistemu službi i usluga podrške u zajednici kroz promociju, razvijanje i kreiranje savremenih modela podrške osobama s intelektualnim teškoćama zasnovanih na pristupu usmjerenom na osobu;

 Promocija i stvaranje uvijeta za podržano stanovanje osoba s invaliditetom;

 Podsticanje i neposredno obavljanje privrednih i uslužnih djelatnosti ili osnivanje privrednih društava radi stjecanja sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Saveza;

 Promocija i stvaranje uvjeta za rad i zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama;

 Promocija i razvoj volonterizma;

 Podizanje svijesti društva o osobama s intelektualnim teškoćama, unapređivanje i poštivanje njihovih prava i dostojanstva, borba protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka;

 Unapređenje ravnopravnosti i ukidanje diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćama

 Poboljšanje statusa žena i djevojaka s invaliditetom izloženih diskriminaciji, kao i osiguranje punog razvoja, napretka i jačanja položaja žena;

 Osiguravanje da sva djeca s intelektualnim teškoćama uživaju sva ljudska prava i osnovne slobode ravnopravno sa drugom djecom;

 Poboljšavanje uvjeta kako bi se osobama s intelektualnim teškoćama omogućilo nezavisno življenje i potpuno sudjelovanje u svim područjima života, kao što je izgrađeno okruženje, prijevoz, informacije i komunikacije, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije i sisteme, kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama;

 Poboljšanje zaštite i integriteta osobe; svaka osoba s intelektualnim teškoćama ima pravo na poštivanje svog fizičkog i mentalnog integriteta ravnopravno s drugim osobama;

 Podsticanje nezavisnog življenja i uključenosti u zajednicu te poduzimanje

odgovarajućih i djelotvornih mjera kako bi se omogućilo uživanje njihovih prava i njihovo potpuno uključivanje i sudjelovanje u zajednici, uključujući i osiguranje da osobe s intelektualnim teškoćama imaju mogućnost izbora mjesta stanovanja, gdje i s kim će živjeti, da imaju pristup nizu servisa podrške u lokalnoj zajednici, pravo na ličnu asistenciju potrebnu za podršku u življenju i uključivanje u zajednicu;

 Podsticanje slobode izražavanja i mišljenja, i pristup informacijama uključujući i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja, ravnopravno sa drugim osobama ;

 Pružanje informacija osobama s intelektualnim teškoćama namijenjenih općoj populaciji u pristupačnim oblicima;

 Podsticanje poštivanja privatnosti, bez obzira na mjesto stanovanja ili uređenje života,

 Zaštita privatnosti ličnih podataka i podataka vezanih za zdravstveno stanje i rehabilitaciju osoba s intelektualnim teškoćama, na ravnopravnoj osnovi sa drugim osobama;

 Poboljšanje poštivanja doma i porodice što podrazumjeva poduzimanje učinkovitih i odgovarajućih mjera kako bi se uklonila diskriminacija u svim pitanjima koja se odnose na brak, porodicu, roditeljstvo i lične odnose, na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama;

 Podsticanje obrazovanja i priznavanje prava osoba s intelektualnim teškoćama na obrazovanja bez diskriminacije i na osnovu jednakih mogućnosti osigurati inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima kao i cjeloživotno obrazovanje;

 Podsticanje punog razvoja ljudskog potencijala, njihove osobenosti, njihovih talenata i kreativnosti, te intelektualnih i fizičkih sposobnosti, do punog potencijala;

 Podsticanje poboljšanja zdravstvene zaštite tako da sve osobe s intelektualnim teškoćama imaju pravo na uživanje najvećeg mogućeg zdravstenog standarda bez diskriminacije na osnovu invaliditeta, te osiguravanje pristupa zdravstvenim uslugama i uslugama rehabilitacije vezanim za zdravstvenu zaštitu;

Unapređivanje odgovarajućih mjera iz oblasti habilitacije i rehabilitacije kako bi se omogućila nezavisnost, puna fizička, socijalna i profesionalna sposobnost te uključivanje i sudjelovanje u svim područjima života;

 Podsticanje procesa zapošljavanja i rada osoba s intelektualnim teškoćama,

priznavanjem prava na rad, na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama, što uključuje i pravo na mogućnost zarađivanja za život;

 Poboljšanje životnog standarda osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama, uključujući odgovarajuću hranu, odjeću, stanovanje, kao i neprekidno poboljšanje životnih uslova;

 Priznavanje prava na socijalnu zaštitu i na uživanje tog prava bez diskriminacije na osnovi invaliditeta, kao i poduzimanje odgovarajućih koraka da se osigura i promovira ostvarivanje tog prava;

 Podsticanje osoba s intelektualnim teškoćama i uopće osoba s invaliditetom na sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i sportu na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama i poduzimanje odgovarajućih mjera za osiguranje ovog prava.

THE EUROPEAN ASSOCIATION OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITES AND THEIR FAMILIES

SUMERO je ponosna članica

[vc_btn title=”INCLUSION EUROPE” color=”sky” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Finclusion-europe.org”]