neVIDLJIVI – glas za osobe sa invaliditetom?

neVIDLJIVI – glas za osobe sa invaliditetom

 

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO i produkcijska kuća Source d.o.o. su pokrenuli projekat pod nazivom „neVIDLJIVI“ koji će se realizirati u narednih dvanaest mjeseci. Cilj projekta je poboljšavanje dosega medija do osoba sa invaliditetom i povećana zastupljenost njihovog javnog i medijskog predstavljanja.

Haris Haverić, direktor Saveza SUMERO ističe: „Ovaj projekat je logičan slijed naših nastojanja u pružanju podrške osobama sa invaliditetom. Svjesni smo da je izuzetno važno probleme rješavati sistemski, a kako bi se to postiglo neophodna je podrška cijelog društva. Kroz naše programe osnažujemo osobe sa invaliditetom za samozastupanje, odnosno osnažujemo ih i educiramo da znaju koja prava imaju i da govore u svoje ime.“

Potreba za pokretanjem ovog projekta leži u činjenici da je izuzetno važno medijima omogućiti pristup do osoba sa invaliditetom, kako bi medijski prilozi koje rade uključivali izjave i mišljenje osoba o kojima se govori, te prezentirali stanje i izazove sa kojima se ova kategorija stanovništva susreće svakodnevno.

Ovaj projekat će raditi na tome da osigura poboljšan doseg medija do osoba sa invaliditetom i poveća zastupljenost njihovog javnog i medijskog predstavljanja u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Projektne aktivnosti će biti usmjerene na dodatno podizanje kapaciteta bh. novinara za primjenu profesionalnih standarda u izvještavanju o osobama sa invaliditetom, ali i na podizanje svijesti javnosti o temama važnim za osobe sa invaliditetom kroz aktivnosti kampanje neVIDLJIVI.

U konačnici, projekat će rezultirati sa podignutim kapacitetima novinara za profesionalno i informirano izvještavanje o osobama sa invaliditetom što doprinosi stvaranju društva u kojem osobe sa invaliditetom jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, jednake mogućnosti i zastupljenost u medijskom prostoru.

 

Projekat je finansiran od strane USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM.

Program podrške marginaliziranim grupama

Program podrške marginaliziranim grupama

Naziv projekta: Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i razvoj podrške u zajednici.

Trajanje projekta: novembar 2019. – novembar 2021.

 

Izazov

2020. godine država Bosna i Hercegovina obilježit će punu deceniju od ratifikacije UN Konvencije. U međuvremenu, stanje ljudskih prava i kvaliteta života marginaliziranih grupa u BiH još uvijek nisu dostigli zadovoljavajući nivo. UN Konvencija, politike deinstitucionalizacije i servisi podrške u zajednici i dalje su deklarativni, bez dovoljno praktične primjene. Ovo potvrđuje i posljednji Izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, gdje je vidljivo da država i dalje dominantno podržava institucionalni vid zaštite.

 

O projektu

Projekat je akcija “odozdo prema gore”, uz pristup koji se temelji na ljudskim pravima i koji se odvija na razini lokalne zajednice. Rješenje koje ovaj model podrške nudi lokalnim zajednicama i samoj državi, uvodi održivu alternativu institucionalnom zbrinjavanju  u javni sistem i istovremeno ispunjava obaveze države u oblasti socijalne politike na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

 

Model podrške u za samostalan život koji će se primjenjivat tokom ovog projekta je već uspješno pilotiran i prilagođen uslovima u BiH. Do sada smo pokrenuli i razvili ovu praksu u 10 lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine i uključili 3 lokalne zajednice u entitetu Republika Srpska, koje planiraju prilagoditi ovaj model putem prijenosa znanja i naučenih lekcija te ponuditi ga svojim građanima.

 

Ukupna vrijednost dvogodišnjeg projekta je 215.000 KM

 

Implementacija i očekivani rezultati

Sumero je do sada provodeći program „Stanovanje u zajednici uz podršku“ uspio podržati oko 100 osoba s poteškoćama u Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Srednjobosanskom i Kantonu Sarajevo. Novim projektom planirano je povćati broj osoba uklkučenih u ovaj program. Osim što pruža humaniji odnos prema osobama sa intelektualnim teškoćama, bolje je rješenje i za samu državu jer time ispunjava preuzete obaveze is oblasti socijalne politike na putu ka članstvu u Evropskoj Uniji. Razvojem sistema podrške u lokalnoj zajednici, osobama sa intelektualnim poteškoćama omogućen je samostalan život, poštivanje ljudskih prava, individualizirani pristup pri pružanju podrške i puno učešće u odlučivanju i kreiranju vlastitog života. Osnaživanjem kroz razne edukacije kvalitet njihovog života se značajno popravlja.

Rješenja nastala u okviru ove inovativne prakse su održiva i  dio su javnog sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama gdje su ova rješenja već praktično implementirana.

Projektnim aktivnostima podržava se razvojna komponenta cijelog procesa kroz informisanje i transfer znanja akterima u lokalnoj zajednici, jačanje kapaciteta ključnih aktera, edukaciju i obuku osoblja za pružanje servisa podrške u zajednici itd.

Novi projekat “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“

 

Početkom juna 2016. godine Savez Sumero je počeo sa realizacijom novog projekta pod nazivom “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, koji će se implementirati u periodu od 2016 – 2018 godine.

Uz podršku Češke razvojne agencije, projekat implementira Češka nevladina organizacija People in need, uz saradnju sa partnerima: Savez Sumero, Udruženje „Zajedno“ Banja Luka i Udruženje „Sunce“ Mostar.

Glavni cilj projekta jeste da se uspostavi sistem uključivanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u društvo, s naglaskom na ostvarivanje najvećeg mogućeg stepena samostalnog života usporedivog sa osobama bez invaliditeta. Također, u okviru projektnih aktivnosti, insistirati će se na unapređenju socijalnog dijaloga između predstavnika vlasti i nevladinih organizacija, kao i drugih interesnih strana, o platformi deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije, identifikaciji dobre prakse i mogućnostima poboljšanja statusa osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu da je jedan od predviđenih ciljeva projekta i jačanje koncepta samozastupanja, formirana je nova Grupa za samozastupanje, koja se sastoji od starih članova, ali uključuje i nove osobe s invaliditetom, koje su spremne da zajedničkim snagama i timskim radom zagovaraju budućnost jednakih šansi i dostojanstva, i bore se protiv diskriminacije i stigmatizacije. Sumero samozastupnici su u okviru dosadašnjih projektnih aktivnosti kreirali svoju e-mail adresu i facebook stranicu, kako bi mogli promovisati svoja postignuća i planove, a u narednom periodu planiraju da naprave plan za 2017. godinu, osmisle novi časopis svoje grupe, te da se educiraju u novim oblastima, kao što su držanje prezentacija i javni nastupi. U nastojanju da se partnerstvo između Saveza Sumero, i Udruženja „Sunce“ i „Zajedno“ još dodatno unaprijedi, predstavnici Sumero samozastupnika će im rado davali smjernice i dijelili svoja iskustva o samozastupanju.

Ovim projektom je također planirano i formiranje DI platforme, čija misija bi bila podrška deinstitucionalizaciji, te konkretne preporuke za transformaciju socijalnih službi i razvoj službi u zajednici. S tim u vezi, u prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom održano je par radnih sastanaka DI platforme, koji okupilja predstavnike vladinih institucija, centara i službi socijalne zaštite, institucija zatvorenog tipa te različitih nevladinih organizacija.

 

Osim navedenog, u okviru projekta će se implementirati inovativna kampanja koja će biti usmjerena na široku javnost, prije svega na onu u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu, sa ciljem reduciranja stigmatizacije prema osobama s intelektualnim i mentalnim teškoćama, podrške njihovoj inkluziji u društvo i smanjivanju negativnog stava poslodavaca prema zapošljavanju tih osoba.

 

“DI-SP” Jačanje procesa

“DI-SP” Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama

Izazov

Stanje u sistemu socijalne zaštite za osobe s intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuće, jer postojeći koncept nije prihvatljiv sa stanovišta ljudskih prava, međunarodnih konvencija i kvalitete života koja se nudi pojedincu. Na području BiH još uvijek preovladava tradicionalno zbrinjavanje ovih osoba u institucijama azilnog tipa, iako ukidanje klasičnih institucija postaje zahtjevom niza UN-ovih deklaracija i ulazi u područje poštovanja ljudskih prava; predstavlja oblik segregacije i getoizacije koji u savremenom svijetu nije prihvaćen.

U BiH postoji 6 ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima je smješteno 2000 osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim poteškoćama, od kojih je 120 maloljetne djece. Prebukiranost ustanova korisnicima onemogućava bilo kakav terapeutski rad. Bosanskohercegovačko društvo sadrži i visoki stupanj predrasuda i segregacije koji vode ozbiljnom stupnju socijalne isključenosti i kršenja ljudskih prava ove populacije, a naručito osoba s intelektualnim teškoćama.

Naš program

“DI-SP” ima za cilj omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, zagarantovanih kroz UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom: pravo na izbor i život u zajednici, pravo na pristup informacijama, obrazovanju i uslugama, što bi bile ključne promjene koje će postići ovaj projekat. Ako gledamo šire, ovaj projekat je dio procesa koji treba pokazati da se kvalitetne, inkluzivne, sveobuhvatne, održive i isplative usluge u zajednici mogu i trebaju razviti kao alternative stacionarnom institucionalnom smještaju.

Implementacija i očekivani rezultati

Tokom razdoblja od 12 mjeseci intenzivirat će se procesi prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije. Savez SUMERO ima za cilj stvarati pretpostavke za ostvarivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama previđenim relevantnim međunarodnim i domaćim dokumentima. Prioritet ovog projekta je ostvarivanje prava iz UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, odnosno Član 19. „Nezavisno življenje i uključenost u zajednicu.“ Kroz razvijanje stambenih zajednica za osobe s intelektualnim teškoćama, procjenom, edukacijom i podizanjem svijeti javnosti o mogućnostima ove populacije, projekat će direktno doprinijeti boljoj poziciji ove populacije, kao i sprečavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva osoba s intelektualnim teškoćama.

Život u lokalnoj zajednici

zivot-u-lokalnoj-logo-300x135 (1)

Cilj projekta je stvaranje preduslova za razvoj Službi „Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku“ kroz uspostavu zakonskih, praktičnih i finansijskih struktura.

Na području Kantona Sarajevo nalaze se tri stambene zajednice u kojima uz podršku stanuje 8 osoba.

 

Podrška u stanovanju za ove osobe uključuje:

 •  Stanovanje uz podršku u zajednici u stanovima u skladu sa željama i izborom korisnika (1-5 osoba stanuje zajedno u stanu) u skladu s individualnim potrebama korisnika;
 • Procjena sposobnosti za samostalan život osoba s intelektualnim teškoćama, provedba pojedinih pograma (trening osnovnih životnih funkcija) i podrška samostalnom životu;
 • Pružanje podrške i poticanje u svakodnevnim aktivnostima i situacijama
 • Poticanje razvoja sposobnosti korisnika kroz aktivno uključivanje u život u zajednici
 • Podršku u stanovanju pružit će stručni timovi, socijalni radnici, psiholozi, odgajatelji osnovnih životnih funkcija prema potrebama korisnika

 

U posjećenim stanovima pružaju se sljedeće vrste podrške:

 • Svakodnevna kratkotrajna podrška odnosi se na kontinuiranu podršku u određenim aktivnostima. Podrška može trajati do najviše 8 sati dnevno.
 • Svakodnevna intenzivna podrška pruža se tijekom cijelog dana svakodnevno za različite aktivnosti. Traje od 8 do 16 sati prema potrebi korisnika. Ne uključuje noćnu podršku.
 • Intenzivna sveobuhvatna podrška odnosi se na svakodnevnu podršku osoblja tijekom 24 sata, bilo da se radi o aktivnostima u stanu ili zajednici.
 • Korisnici imaju u skladu sa svojim sposobnostima podršku u kućnim aktivnostima od strane dvije asistentice, takođe imaju organizovan društveni život:
 • Klub samozastupnika (učešće u medijima, izrada prvih novina samozastupnika, učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama),
 • Socijalni klubovi koji im omogućavaju različite aktivnosti (odlasci na kuglanje, izlete, na muzičke koncerte, zabave, itd.)
 • Edukativne aktivnosti (predavanja stručnjaka iz biologije, geografije, medicine itd.)
 • Korisnici u ovim zajednicama nemaju nikoga ko bi se brinuo o njima i nemaju mjesto gdje bi mogli živjeti.
 • Kanton Sarajevo i Centar za socijalni rad nije omogućio sklapanje ugovora za smještaj uz podršku. U protekle 3 godine njihov život uz podršku se finansira isključivo od strane organizacije Sumero odnosno donatora OSF i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ukoliko ova podrška izostane ove osobe će se naći na ulici ili će biti smješene u zavode zatvorenog tipa.

 

U narednom periodu nas očekuje: Pregovori sa novom Vladom KS. U ovom Kantonu je ponovo pala Vlada (februar 2013. god.)! Bez obzira na to dalje ćemo zagovarati usvajanje izmjena zakona kroz zastupnike u Skupštini Kantona!

Namicanje sredstava za tri stambene zajednice i organizovanje podrške za osam korisnika.

Pokušati dodatno smanjiti troškove (zadnji put je smanjivanje urađeno u junu 2013. god.) kako bi smanjili finansijski pritisak.

Zagovarati na svim nivoima vlasti i dalji izlasci u medije za rješavanje pitanja DI procesa u Kantonu Sarajevo.

 

 

Klub samozastupnika Socijalni klub Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije