Home Sumero aktivnosti Početak izrade strateškog dokumenta deinstitucionalizacije kojeg je inicirao Savez Sumero

Početak izrade strateškog dokumenta deinstitucionalizacije kojeg je inicirao Savez Sumero

12
0

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike krenulo je u izradu strateškog dokumenta deinstitucionalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Savez Sumero je inicirao izradu ovog strateškog dokumenta i naši predstavnici će učestvovati u radnoj grupi kako bi se na najbolji način strateški i snažnije razvio proces deinstitucionalizacije za osobe s intelektualnim teškoćama na području cijele Federacije BiH.

Tehničku podršku u izradi ovog Akcionog plana pruža USAID/INSPIRE program zaštite ljudskih prava u BiH, a provest će ga Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Polovinom 2024. godine je planirano imati kvalitetan dokument koji će biti baza za proces deinstitucionalizacije u okviru sedmogodišnjeg strateškog razdoblja.

Krajem prošle sedmice radna grupa održala je inicijalni sastanak s ciljem upoznavanja članova grupe i određivanja pravca rada i zadataka.

Akcioni plan će biti usmjeren i koncipiran tako da pokriva tri ključne ranjive kategorije; djecu, osobe s invaliditetom i starije osobe. Dokument će metodološki biti vezan za strateške prioritete koji se odnose na prevenciju institucionalizacije i ubrzanje procesa deinstitucionalizacije uključujući i transformaciju postojećih ustanova socijalnog zbrinjavanja.

Radna grupa radit će na principu podgrupa i to po kategorijama na koje se odnosi, te će tri podgrupe raditi svaka zasebno svoj plan za kategoriju djece, osoba sa invaliditetom i osoba u starijoj životnoj dobi, a istodobno će sve planove usaglašavati međusobno kako bi konačni dokument integralno obuhvatio sve navedene kategorije.