Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Projekat je podržan od USAID Misije u Bosni i Hercegovini uz pomoć američkog naroda

usaid-300x258

Savez Sumero implementira dvogodišnji (2013 – 2015) projekat „Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini“. Projekat je podržan od USAID Misije u Bosni i Hercegovini uz pomoć američkog naroda.

Projekat je nastao iz potrebe da se humanizuje i modernizuje sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici, a što je i obaveza države BiH kao potpisnice UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Cilj ovog projekta je poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe s invaliditetom u BiH kroz uspostavu Centara za osnaživanje i rehabilitaciju širom Bosne i Hercegovine.

U novembru 2013. godine, odabrana su tri Centra za osnaživanje i rehabilitaciju u skladu sa prethodno definiranim kriterijima. Ti Centri su:

  • Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Leptir”
  • Udruga građana roditelja djece i osoba s posebnim potrebama „Kuća nade“
  • Udruga građana roditelji djece s posebnim potrebama “Djeca nade” Prozor-Rama

Četvrti, glavni Centar za osnaživanje i rehabilitaciju je Savez Sumero, koji pruža moderne servise i usluge osobama s intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo. Savez Sumero, kao glavni Centar, ima ulogu da koordinira aktivnosti svih Centara te da pruža savjetovanje na koji način da se najbolje ostvare zacrtani ciljevi.

U svrhu ocjenjivanja nivoa potreba osoba sa invaliditetom, Savez Sumero je u sklopu ovog projekta izvršio nabavku Skale intenziteta podrška (SIS skala), čiji je izdavač Američka Asocijacija za intelektualne i razvojne teškoće (AAIDD). SIS skala je alat za utvrđivanje nivoa potrebne podrške za nezavisan život korisnika u lokalnoj zajednici. Na osnovu ove procjene, stručni kadar kreira individualne programe za svakog korisnika projekta čiji je krajnji cilj smanjivanje nivoa potrebne podrške i povećanje personalnih i životnih kompetencija korisnika. Ovakav sistematičan pristup omogućuje stručnom kadru Centara da prate napredak koji svaki korisnik ostvari te da evaluiraju efekte pruženih usluga.

Savez Sumero je organizovao edukativne treninge na teme ”Korištenje SIS skale” i ”Menadžment u nevladinim organizacijama”, 28 i 29 novembra 2013 godine u Sarajevu. Ukupno 26 stručnih osoba iz 11 organizacija za osobe sa invaliditetom, uključujući osoblje Centara za osnaživanje i rehabilitaciju, bili su učesnici ovih treninga.

Krajem decembra 2013 godine, Savez Sumero potpisao je ugovor sa Udruženjem defektologa, edukatorarehabilitatora u Kantonu Sarajevo (STOL), o izradi studije o kvaliteti života osoba s invaliditetom u BiH.

U decembru 2013 godine sva četiri Centra za osnaživanje i rehabilitaciju implementirali su mini projekte čiji je cilj bio povećanje kapaciteta osobama s intelektualnim teškoćama za nezavisno življenje.

Pored uvođenja novih usluga podrške za osobe s invaliditetom, dodatni cilj projekta je i smanjivanje predrasuda društva u cjelini prema osobama s invaliditetom. Za realizaciju ovog cilja organizovaće se edukacije za učenike osnovnih i srednjih škola i za studente, kao i praktične aktivnosti koje će doprinijeti smanjenju predrasuda. Jedna takva aktivnost je i „Idemo na kafu“, u kojoj će učenici i studenti zajedno sa osobama sa invaliditetom izlaziti u grad i međusobno se upoznavati. Brojna istraživanja su pokazala da je ovo najbolji način za eliminaciju predrasuda.Da bi se unaprijedio i modernizovao sistem pružanja servisa podrške za osobe s invaliditetom, neophodno je promijeniti i dopuniti neke zakone.

S tim u vezi organizovaće se i okrugli stolovi koji će identifikovati zakonske prepreke za implementaciju ovog projekta i ponuditi konkretne prijedloge za njihovo prevazilaženje.