Regionalni skup samozastupnika – Novi Sad, Srbija

Kao završna aktivnost projekta „Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“ i Nacionalne kampanje „Moj glas, moja prava“, 13.04. 2018. g u Novom Sadu, u Školskom centru Milan Petrović, upriličen je Regionalni skup samozastupnika.

Samozastupnici iz Srbije, Crne gore, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije su na sjajan i dinamičan način prezentovali kako samozastupanje funkcioniše u njihovim zemljama.

Predsjednica i potpredsjednik kluba samozastupnika “Sumero” predstavljali su Bosnu I Hercegovinu i kolegama iz čitavog regiona pričali o samozastupanju i položaju osoba s intelektualnim teškoćama u BIH. Također, prezentovali su dosadašnje i buduće planirane aktivnosti kluba samozastupnika “Sumero”

 

Skup je uobličen završnom radionicom –diskusijom između predstavnika organizacija i institucija i samozastupnika-OSI koji su pokazali veliku otvorenost i iskazali brojne probleme i prepreke sa kojima se svakodnevno susreću. Tokom diskusije su probali da dobiju odgovore od stručnjaka, ali i da međusobno podrže jedni druge, u atmosferi razmene i saradnje.

VIDLJIVI POMACI I NOVE INCIJATIVE REZULTAT SARADNJE IZMEĐU RESORNIH MINISTARSTAVA, CIVILNOG DRUŠTVA I MEĐUNARODNIH PARTNERA U PROCESIMA DEINSTITUCIONALIZACIJE, SOCIJALNE I PRAVNE ZAŠTITE GRAĐANA

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo održan sastanak partnera u procesima deinstitucionalizacije, socijalne i pravne zaštite građana.

Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, i Mario Nenadić, ministar pravde i uprave KS, ugostili su u četvrtak, 29 marta 2018. godine predstavnika Instituta za razvojni uticaj (I4DI) sa sjedištem u Washingtonu, Nurkić Emira i direktora organizacije Sumero, Haverić Harisa.

Predstavljeni su dosad postignuti rezultati na razvoju socijalne usluge „Stanovanje u zajednici uz podršku“ koju Sumero implementira od jula 2017. godine, kada su resorno ministarstvo za socijalnu politiku, Kantonalni centar za socijalni rad i Sumero potpisali Sporazum o saradnji na provedbi Programa prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije. Provedba ovog programa ima za cilj pokretanje aktivnosti kada je u pitanju zbrinjavanje osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, na način kako je to definisano Politikom u oblasti invalidnosti BiH, Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021. i Zaključcima Vlade Federacije BiH od 04.12.2012. godine, a u cilju poboljšanja kvaliteta života i zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom, na temelju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Zahvaljući podršci Instituta za razvojni uticaj iz Washingtona, Fonda otvoreno Društvo, USAID-a, Češke razvojne agencije i drugih aktera, značajni resursi su stavljeni u funkciju procesa deinstitucionalizacije i razvoja usluge „Stanovanje u zajednici uz podršku“, te drugih usluga i programa usmjerenih na osnaživanje, rehabilitaciju i adekvatnu podršku osobama s invaliditetom u zajednici.

Ministrici Dautbegović i ministru Nenadić na današnjem sastanku predstavljena je nova Inicijativa “Zajednički Izazovi – Zajednička Rješenja”, usmjerena na zajednički razvoj procesa i inovativni pristup. Razvojni institut iz Washingtona, kao jedan od nositelja inovativnih rješenja na globalnom nivou, predložio je razmatranje mogućnosti korištenja modela blok-lanac (blockchain) tehnologije u domenu socijalne i pravne zaštite građana kroz projekte i saradnju međunarodnog i regionalnog karaktera.

Ministrica Dautbegović istakla je da su dosad postignuti odlični rezultati u procesu deinstitucionaizacije u KS, uz uključenost svih aktera u sistemu socijalne zaštite. Navela je da i nova inicijativa predstavlja primjer dobre prakse zajedničkog djelovanja na rješavanju zajedničkih izazova.

Ministar Nenadić naglasio je da Ministarstvo pravde i uprave KS želi učestovati u projektima koji su zasnovani na inovativnom pristupu u kreiranju primjenjivih rješenja za izazove u domenu socijalne i pravne zaštite građana.

„Razvoj procesa deinstitucionalizacije i saradnja za ministarstvima za socijalnu politiku i ministarstvom pravde je osnaženo kroz niz afirmativnih aktivnosti gdje lokalna zajednica i osobe s intelektualnim teškoćama dobijaju vidljive benefite. Danas smo se sastali da predstavimo postignute rezultate. Proces deinstitucionalizacije je globalna tema, ali je postala značajna kao strateško opredjeljenje ova dva ministarstva, gdje se poštuju ljudska prava i međunarodni dokumenti“, istakao je tokom sastanka direktor organizacije Sumero, Haris Haverić.

„ZaJedno“- promocija inkluzivne kulture

U cilju promocije jednakih životnih prilika bez diskriminacije na bilo kojem osnovu, u četvrtak, 29.03.2018.g. održana je radionica u okviru aktivnosti “ZaJedno” za učenike i roditelje  OŠ “Isak Samokovlija”.

KJU “Porodično savjetovalište” i predstavnici pet udruženja osoba sa invaliditetom: Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS i Savez Sumero realizovale su radionicu s ciljem razvijanja pozitivnog odnosa prema drugom i drugačijem.

Kroz ovu aktivnost učesnici su imali priliku upoznati se sa pojmom invaliditeta, zatim preispitati vlastite mišljenja i stavove o osobama sa invaliditetom, kao i uvjeriti se da su ignoriranje, predrasude i strah glavni faktor neadekvatne socijalne interakcije.

Uz prenošenje vlastitih iskustava predstavnika udruženja učesnici su upoznati sa .. VIŠE NA PORODIČNO.BA

Jačanje procesa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom je neophodno i obavezno kako u Kantonu Sarajevo tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Zaključak je to radionice “Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo”, koju je 20. i 21. marta u Konjicu organizirao Savez organizacija za podrškuosobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH Sumero.

Cilj tog skupa bio je povećati svijest aktera koji su direktno uključeni u proces deinstitucionalizacije o važnosti jačanja tog procesa, ali i ukazati na predrasude prema osobama s intelektualnim teškoćama u bh. društvu.

Radionica je okupila predstavnike kantonalnih ministarstava za socijalnu zaštitu i ustanova socijalne zaštite koji su ključni akteri u unaprjeđenju i razvoju procesa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom. Prezentirani su im pozitivni primjeri osoba s intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta koje, uz adekvatnu podršku, mogu biti funkcionalne i izvan ustanova zatvorenog tipa.

Deinstitucionalizacija je proces koji označava povratak osoba iz institucija u lokalne zajednice, posebno organizirane stambene zajednice u kojima živi najviše pet osoba. U tim zajednicama osobe s poteškoćama imaju adekvatnu podršku, ali im se kroz programe osnaživanja, edukacije i društvene rehabilitacije vraća i određeni stepen samostalnosti, uključenosti u društvene tokove, te pružaju prilike za novi početak.

U zavodima i ustanovama zatvorenog tipa u Kantonu Sarajevo trenutno je smješteno oko 580 osoba s intelektualnim teškoćama, koji bi potencijalno mogli biti funkcionalni i u svojoj lokalnoj zajednici, uz adekvatne servise podrške.

Sumero je još 2011. godine otvorio prve stambene zajednice za “Stanovanje uz podršku” u Sarajevu, dok je sam proces deinstitucionalizacije odnosno izmještanja osoba s intelektualnim teškoćama iz zavoda u lokalne stambene zajednice u Kantonu Sarajevo u pravom smislu zaživio 2017. godine, nakon potpisivanja sporazuma među nadležnim institucijama.

Proces deinstitucionalizacije provodi se i u ZDK, USK, SBK i HNK, a dosad je 80 osoba iz zavoda i ustanova prebačeno u posebne lokalne stambene zajednice.

Proces deinstitucionalizacije realizira se uz podršku USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i drugih donatora a, kako je istaknuto tokom radionice, više bi trebale da se uključe i državne institucije.

Kroz lokalne zajednice stanovanja do boljeg života osoba sa intelektualnim teškoćama

Podaci pokazuju da je na području Federacije Bosne i Hercegovine trenutno u pet zavoda i ustanova zatvorenog tipa smješteno oko 2000 osoba. Osobe sa intelektualnim poteškoćama i drugim oblicima invaliditeta koje su smještene u institucije isključene su iz svih društvenih tokova, nemaju pristup osnovnom obrazovanju u konvencionalnim školama i na njihovom intenzivnijem uključivanju ne radi se dovoljno.

Struka rješenje vidi u deinstitucionalizaciji, procesu koji označava povratak osoba iz institucija u njihove lokalne zajednice, posebno organizirane stambene zajednice u kojima živi najviše pet osoba. U tim zajednicama osobe sa poteškoćama imaju adekvatnu podršku, ali im se kroz programe osnaživanja, edukacije i društvene rehabilitacije vraća i određeni stepen samostalnosti, uključenosti u društvene tokove, te pružaju prilike za novi početak.

više na KLIX.BA
Page 1 of 2212345...1020...Last »
000